สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ค่ายพุทธบุตร54

 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2554
  
           
            เมื่อวันที่ 26 -27 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนโกวิทธำรง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 345 คน ทั้งนี้มีพระมหานรินทร์ศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้อย เป็นพระวิทยากรตลอดการอบรม โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถจะพัฒนาให้มีขึ้นในตัวบุคคลได้ โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามในพุทธศาสนา และนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม  เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเอื้ออาทร เสียสละ 
            ทั้งนี้ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาต่างๆแล้ว  การจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมทักษะ และ ประสบการณ์แก่นักเรียน ที่เป็นเยาวชนของชาติ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ดัง ปรัชญา ของโรงเรียนที่ว่า
  
" วิชาการดี มีคุณธรรรม "

ใใใ
view