สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สารโกวิทธำรง ฉบับที่ 1/2552

สารโกวิทธำรง ฉบับที่ 1/2552

 

 

       

 

          โรงเรียนโกวิทธำรงกำหนดนโยบายการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป แหล่งการเรียนรู้นอกจากในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดสอนเสริมภาษาจีนแก่นักเรียนที่สนใจจัดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น

 

 

 

 

 

ภาครัฐ

 

 

 

 

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O - NET จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 

          วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT (NATIONAL TEST) ทั้งภาคทฤษฎี – ภาคปฏิบัติ 

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (NATIONAL TEST)

 

 

 

 

 

          ทั้ง 2 รายการนี้เป็นการจัดสอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 หน่วยการสื่อสารทหารบกรักษาพระองค์ ได้ส่งวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อเรื่องการเทิดทูนสถาบันชาติ – พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสน. ดินแดงได้ส่งวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง วินัยในการจราจรอีกด้วย สำหรับภาคเอกชนก็มีหลาย ๆ หน่วยงานมาให้ความรู้แก่นักเรียนด้วย เช่นกัน 

          ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้ผ่านการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. 

          โรงเรียนโกวิทธำรงมุ่งมั่นที่จะปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมสมกับปรัชญาของโรงเรียน “วิชาการดี มีคุณธรรม” ตลอดไป

 

 

  

 

 

 

 

view